Прокуратурата да подхване и кмета на Благоевград

18-04-2019           

Преди дни стана ясно, че  кметът на Благоевград Атанас Камбитов е бил управител на търговско дружество, макар и за кратко,  по времето, в което вече е начело на общината. Съдебната практика в подобни случаи е категорична и води до предсрочно прекратяване на правомощията. Ще остане ли Благоевград без кмет, само няколко месеца преди местните избори?
Фирма „Старт 2015“ ЕООД , в която  кметът е бил управител, към днешна дата е собственост на един от най-близките му приятели  Ивайло Благов. Днес  Благов управлява, но официалните регистри пазят следи от всички актове, прехвърляния и промени случили се от момента на създаването на фирмата.
Погледнати хронологично, фактите изглеждат така:
На 13.12.2014г. е регистрирана „Старт 2015″ ЕООД – едноличен собственик и управител Румяна Шекерлийска.
На 18.09.2017г. се подава заявление за промяна. Промяната е вписана на 25.09.2017г. и Атанас Камбитов става собственик и управител.

1_page-0001

След тази промяна в регистрите намираме документи, които Камбитов е подписвал в качеството си на управител. Сред тях изискуемите по закон декларации, решения, договор за прехвърляне на дружествен дял и разбира се нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

suglasie_page-0001

На 27.09.2017г. се подава нова промяна – за смяна на Атанас Камбитов с Ивайло Благов – и като собственик и като управител.  Промяната е вписана на 03.10.2017г.
На 24.10.2017г. е подадена трета промяна – управителят Ивайло Благов да бъде освободен и отново да се назначи за управител Румяна Шекерлийска  На 30.10.2017г. промяната е вписана.
И до днес е така – собственик е Ивайло Благов, а управител – Румяна Шекерлийска.
Наличието на документите по безспорен начин доказва, че Атанас Камбитов е бил управител на търговско дружество.  Управлението на кмета продължава само няколко дни, които обаче са достатъчни, за бъде отчетено нарушаването на закона.  Законът за местното самоуправление и местната администрация е категоричен: Чл. 41. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 61 от 2007 г.)

(3) В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

(4) Заместник-кметовете на общини и на райони, кметските наместници и секретарите на общини при назначаването им на съответната длъжност представят декларация, удостоверяваща изискванията по ал. 1.

Още повече, в същия закон се предвиждат санкции и наказания за тези, които нарушат разпоредбите му.  Според чл. 42, ал.1, т.9  при нарушаване на забраните по чл. 41, ал. 1 се предвижда  прекратяване предсрочно на кметските пълномощия.

Потърсихме съдебна практика в подобни ситуации, за да изясним какви са възможностите пред благоевградския кмет и има ли начин той да продължи да управлява общината, въпреки извършеното нарушение.

*Изискванията на чл. 41, ал. 3ЗМСМА са императивни и кумулативни, както относно срока и предприемането на действията, така и по отношение на писменото уведомяване за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Решение № 7626 от 23.06.2016 г. по адм. д. № 4408 / 2016 на Върховния административен съд

*Наличието на търговска регистрация след изтичане на законоустановения срок е достатъчно основание, за да е изпълнен съставът на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, тъй като до момента на заличаването му от регистъра търговецът формално продължава да е такъв, а въведеното от закона ограничение е свързано с функциите на кмета и характера на неговата дейност и цели недопускане на неправомерно влияние и конфликт на интереси. Решение № 6468 от 08.05.2012 г. по адм. д. № 4825/2012 на Върховния административен съд

*Едно лице не може да съвместява едновременно длъжността кмет – като орган на изпълнителната власт в общината с функцията на общински съветник в органа на местното самоуправление. Решение № 12566 от 11.10.2012 г. по адм. д. № 1627/2012 на Върховния административен съд

*Наличието на регистрация на едноличен търговец, предполага осъществяване на дейност по смисъла на чл. 2 от ТЗ. Декларирането на обстоятелства за наличие или липса на задължения, е свързано с дейността на едноличния търговец, а обстоятелство, че не е извършвал търговски сделки, не променя статута му на търговец, след като регистрацията му е съществувала, до предприемането на действия по предсрочното прекратяване на пълномощията. Решение №12514 от 05.10.2011 г. на ВАС по адм. д. № 11053 / 2011.г, докладчик съдията Марио Димитров

* Нарушение на разпоредбите на чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от ЗМСМА са отделни самостоятелни предпоставки за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета. Решение №12514 от 05.10.2011 г. на ВАС по адм. д. № 11053 / 2011.г, докладчик съдията Марио Димитров

Цялата съдебна практика обаче, засяга казуси на кметове, които при заемане на длъжността, не са  прекратили  управленските си функции, в този случай,  по време на втория си мандат  Атанас  Камбитов съзнателно поема управлението на търговско дружество. Какви са причините да го направи е въпрос, на който тепърва ще търсим отговор, но те със сигурност не са по-важни от закона и не оправдават нарушаването му. Във всички случаи до сега, съдът е категоричен за едно, че такова действие води до несъвместимост с кметския пост.

Има и решения, които казват какво следва да направи ОИК в такава ситуация:

*При получаване на документи, установяващи несъвместимост по чл. 41, ал. 1ЗМСМА общинската избирателна комисия е длъжна да започне процедурата по прекратяване на пълномощията на кмета, като го уведоми и му даде възможност да направи писмени възражения. Решение № 9062 от 02.10.2007 г. на ВАС по адм. д. № 7104/2007 г., докладчик съдията Аделина Ковачева

ОИК-Благоевград със сигурност  няма нужда да анализира причините за действията на кмета, тъй като това е в правомощията на други правоохранителни органи, тя само трябва да се произнесе, след като констатира истинността на изложените факти и документи . Законовата разпоредба касае така наречените „формални нарушения“ и нейният императивен характер е задължителен и не подлежи на тълкуване./petrich-news.com


Анкета

Одобрявате ли за консул във Валенсия Пламен Георгиев?


       Виж резултатите

Copyright 2014-2019 Скандал. Всички права запазени.