ИБЕИ на БАН прилага двойни стандарти за НАТУРА 2000

25-02-2020           


Експертите на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН са поканени на работните групи по докладването за България по чл. 17 от Директивата за местообитанията на Европейската комисия. Това обяви Борис Каракушев, управител на ДЗЗД "ЕНВИМОН". Работните групи заседават тази седмица, но ИБЕИ-БАН не присъстват на организираните дискусии. На експертните групи се представя подходът при работата, свързана с докладването. Становището на ИБЕИ целенасочено третира само резултатите от докладването по чл. 17 от Директива за местообитанията, а същевременно за докладването по чл.12 от Директивата за птиците, се мълчи и не се коментира. За видовете птици също не са провеждани целенасочени теренни проучвания в рамките на проекта по ОПОС 2014-2020 преди самото докладване, но това не възпрепятства експерти от ИБЕИ да участват в проведените обсъждания на оценките.  Следва да се има предвид, че в момента на страницата на Европейската агенция по околна следа е предоставена възможност докладваните резултати по двете директиви да бъдат публично коментирани и обсъждани. Ето защо фактът, че докладите са предадени преди провеждането на експертните групи не представлява аргумент за не присъствие в тях. Именно предоставянето на актуална информация и разяснения за подхода, данните и методите приложени в изготвянето на оценките във връзка с докладите по чл. 17 от Директивата за местообитанията е основната в периода на обществените консултации е и основната цел на организирането на работните групи, обясни Каракушев.

В рамките на ДЗЗД „ЕНВИМОН“ са включени водещи български еколози, биолози, експерти, участва Институтът за биологични изследвания „Синиша Станкович“ Белград, както и водещи експерти от Университета „Аристотел“, Солун. Наистина в ИБЕИ-БАН се намира основната част от научния потенциал в България, но нито Институтът, нито експертите се отзоваваха на множеството покани от наша страна да се включат в проекта. Нещо повече, в разрез с действащите нормативни актове изрично е забранявано експертите, работещи в ИБЕИ-БАН да участват в проекта, включително и на такива, които не са на щат към Института. Също така, от ИБЕИ-БАН е забранявано на докторанти и преподаватели от български университети да работят по проекта и проявената в становището загриженост очевидно не е в съзвучие с действията.

Не е вярно твърдението, че данните, заложени в доклада, не са актуални, че са заимствани от по-ранни проучвания, неправомерно екстраполирани или просто са съчинени. Данните не са заимствани, а са използвани за оценка на тенденциите в природозащитното състояние, което е основната цел на докладването по чл. 17 от Директивата за местообитанията. Ако ИБЕИ-БАН бяха присъствали на организираните работни групи щяха да се уверят в това. В публично достъпните източници липсва информация за подхода на изчисление на основните параметри, т.е. метаданни. От тях не може да се направи извод, какъвто ИБЕИ-БАН е направил. Не е ясно от къде и как са получили информация и каква е тя. Следва да се има предвид, че параметрите и оценките по доклада са валидирани от друг изпълнител, в рамките на който участват водещи експерти от Института по гората към БАН, както и от самия Институт, обясняват от ДЗЗД "ЕНВИМОН". Не е вярно, че без каквито и да е аргументи, не са следвани приетите по време на първото докладване методики за оценка на състоянието на целевите видове и местообитания, което не позволява сравнимост на резултатите с получените по-рано. Ръководството за докладване е променено и при изработването на докладите е спазвано стриктно новото ръководство. Този коментар показва, че без да се познава Ръководството за докладване за периода 2013-2018 се правят изводи, което е несериозно за институция, като ИБЕИ-БАН. Ако представителите на ИБЕИ-БАН бяха присъствали на работни групи, щяха да се запознаят с тези промени. Не е вярно, че са променяни методики за картиране и оценка на природозащитното състояние. В рамките на проекта е извършен обстоен преглед на наличните методики за картиране, както и методиките към НСМСБР за оценка на ПС. Нито една от тях не е променена. Това твърдение е клевета, произведена или от липса на информираност или с цел уронване на всички експерти, ангажирани с дейността, подчерта Борис Каракашев.


Анкета

Трябва ли да се удължи извънредното положение?


       Виж резултатите

Copyright 2014-2020 Скандал. Всички права запазени.